Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Nam Định

QUY ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Nam Định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Kèm theo Quyết định số 1393 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

Điều 1. Vị trí, chức năng

1.  Thư viện tỉnh Nam Định là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung tài nguyên thông tin về địa phương, nói về địa phương, các tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát triển văn hóa đọc, kỹ năng thông tin cho nhân dân trên địa bàn thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện.

2.  Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thư viện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 11, Điều 38 và Điều 39 của Luật Thư viện năm 2019 và các nhiệm vụ cụ thể sau:

1.   Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Thư viện tỉnh, trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.   Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn.

3.   Thực hiện phát triển tài nguyên thông tin, tiếp nhận xuất bản phẩm địa phương; trao đổi tài nguyên thông tin giữa các thư viện và thực hiện việc thanh lọc tài nguyên thông tin theo quy định.

4.  Thực hiện các hoạt động phân tích, xử lý thông tin theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ thư viện.

5.   Thực hiện nhiệm vụ luân chuyển tài nguyên thông tin, tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện trên địa bàn; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện trên địa bàn.

6.  Cung ứng thông tin, sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện cho người sử dụng; thực hiện đánh giá nhu cầu sử dụng tài nguyên thông tin, việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thư viện cho người sử dụng.

7.  Biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, thư mục; hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về tài nguyên thông tin của thư viện.

8.  Bảo quản tài nguyên thông tin theo quy trình nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

9.   Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, tự động hóa, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số theo quy định của pháp luật.

10.  Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật, báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với cơ quan chủ quản và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).

11.   Quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc Thư viện tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

1.  Lãnh đạo Thư viện tỉnh gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu Thư viện tỉnh, thực hiện công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Thư viện.

2.  Các phòng thuộc Thư viện, gồm:

a)  Phòng Công tác bạn đọc;

b)  Phòng Nghiệp vụ - Công nghệ;

c)   Phòng Hành chính - Tổng hợp.

3.  Số lượng người làm việc của Thư viện tỉnh được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Thư viện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong tổng số lượng người làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao hàng năm. Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm

1.  Chỉ đạo Giám đốc Thư viện tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt, quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng phòng thuộc Thư viện tỉnh.

2.  Chỉ đạo Thư viện tỉnh xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí sử dụng viên chức, người lao động phù hợp vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt.

3.  Sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Chỉ đạo Thư viện tỉnh bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật./.

Hỗ trợ
Liên kết web :
Đang online : 7
Hôm nay : 368
Tháng hiện tại : 9474
Tổng lượt truy cập : 1178931
http://huyenbi.net/Xem-ngay-tot-xau.html