Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thư viện tỉnh Nam Định

I. Vị trí, chức năng

Thư viện tỉnh Nam Định do Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định thành lập, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng thu thập, lưu giữ, xử lý, tổ chức, bảo quản để bảo tồn và phổ biến vốn tài liệu được xuất bản tại địa phương, viết về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, thông tin và hưởng thụ văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

II. Đối tượng phục vụ

Đối tượng phục vụ của thư viện tỉnh là người đọc trong nước và nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương; đặc biệt là cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng và chính quyền, cán bộ các tổ chức chuyên môn, người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, chỉ đạo sản xuất, doanh nhân và nhà sản xuất.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thư viện tỉnh có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện.

Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người đọc cao tuổi, tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh Thư viện.

3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên - kinh tế - văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện;

Thu thập, lưu giữ, xử lý và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài;

Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xuất bản theo quy định của pháp luật, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học được mở tại địa phương;

Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị;

Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính;

Thực hiện việc thống kê, kiểm kê, thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Tổ chức và thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động của thư viện; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.

5. Tổ chức bộ máy tra cứu; tổ chức tài liệu; biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin thư viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.

6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện ở địa phương; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng.

7. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của địa phương.

8. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Quản lý tổ chức, cán bộ và tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 5
Hôm nay : 224
Tháng hiện tại : 7279
Tổng lượt truy cập : 1020329
http://huyenbi.net/Xem-ngay-tot-xau.html