Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH NAM ĐỊNH

(Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là Ủy viên Ủyban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở,giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở.Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Tổ chức - Pháp chế;

- Phòng Quản lý Văn hóa;

- Phòng Quản lý Di sản văn hóa;

- Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình;

- Phòng Quản lý Thể dục thể thao;

- Phòng Quản lý Du lịch.

d) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

- Bảo tàng tỉnh Nam Định;

- Thư viện tỉnh;

- Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định;

- Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định;

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thaotỉnh;

- Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định .

3. Biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước , số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ,khối lượng công việc và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của tỉnh do cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định.

2. Bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu viên chức theo hạng chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phân bổ chỉ tiêu biên chế cho tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, đảm bảo số biên chế tối thiểu theo quy định của pháp luật.

4. Điều chỉnh, sắp xếp lại số cấp phó vượt quy định để bảo đảm theo đúng quy định của Nghị địnhsố107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Nội vụ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

---------------------------------------------------------------------

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định: 

Trụ sở 1: 161 Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Trụ sở 2: 27 Đặng Xuân Thiều, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định


LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng

Số điện thoại:0949.473.999

Email: nguyentiendung.svh@namdinh.gov.vn

2.Phó Giám đốc: Đỗ Quang Trung

Số điện thoại: 0912.431.109

Email: doquangtrung.svh@namdinh.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tâm

Số điện thoại: 0914.530.930

Email: nguyenthitam.svh@namdinh.gov.vn

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Tân Anh

Số điện thoại: 0913.523.681

Email: nguyentananh.svh@namdinh.gov.vn


CÁC PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:

1. Văn phòng

Chánh văn phòng: Vũ Hồng Phong

Số điện thoại: 0912.580.411
Email: vuphongditich@gmail.com

2. Thanh tra
Chánh Thanh tra: Phạm Anh Tuấn

Số điện thoại: 0913.528.991

Email: thanhtrasovhttdlnamdinh05@gmail.com

3. Phòng Tổ chức Pháp chế

Trưởng phòng: Trần Văn Quang
Số điện thoại: 0912.208.225

Email:

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh

Số điện thoại: 0912.284.464

Email: thuylinhtdtt@gmail.com

5. Phòng Quản lý Văn hóa

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hòa
Số điện thoại: 0915.182.781
Email: phongxdnsvhgdnd@gmail.com

6. Phòng Quản lý Di sản văn hóa

Trưởng phòngDoãn Sinh Nam.

Số điện thoại: 0912.443423
Email: doansinhnamsvh@gmail.com

7. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao
Trưởng phòng: Lâm Văn Tiên

Số điện thoại: 0915.303.000

Email: phongquanlytdttnd@gmail.com

8. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa gia đình
Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Thanh

Số điện thoại: 0983.667.929
Email: tienthanhvhttdl@gmail.com

9. Phòng Quản lý Du lịch

Trưởng phòng: Nguyễn Thành Phương
Số điện thoại: 0913.529.002


CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định

Giám đốc: Kiều Khắc Dư
Số điện thoại: 0913.391658
Email: binhnvh@gmail.com

2. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định

Giám đốc: Nguyễn Thị Diệu Hằng
Số điện thoại: 0915.133.934
Email: duyentran260291@gmail.com

3. Bảo tàng tỉnh

Giám đốc: Nguyễn Văn Thư
Số điện thoại: 0915.303620
Email: nguyenvanthubtnd@gmail.com

4. Thư viện tỉnh

Giám đốc: Ngô Thị Thơm
Số điện thoại: 0948.200868
Email: ngothomtvnd@gmail.com

5. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu

Giám đốc: Đặng Thái Sơn

Số điện thoại: 0904.511.166
Email: trungtamhuanluyenvathidautdtt@gmail.com

6. Trung tâm thể thao thành tích cao

Giám đốc: Đỗ Đình Điểm
Số điện thoại: 0912754.389
Email: trungtambongdanamdinh @gmail.com

 

Hỗ trợ
Liên kết web :
Đang online : 5
Hôm nay : 53
Tháng hiện tại : 42496
Tổng lượt truy cập : 1821616
http://huyenbi.net/Xem-ngay-tot-xau.html